10 juin 2023

Shabbat Chelah̲ Lekha

Shabbat Chelah̲ Lekha


10 juin 2023

Centre Maayan
10, rue Moufle
Paris, 75011
France
01 55 28 83 84

Revenir au calendrier Print